Ons einddoel: Christus

Met dankbare harte kyk ons terug op ‘n besonder geseënde en Heilige Gees-vervulde konferensie gedurende Desember 2020. Alhoewel die meeste van u die konferensie slegs elektronies kon bywoon, vertrou ons dat u gees verryk en verkwik is deur die geestelike spyse waarmee die Here ons so mildelik gevoed het. Ons kon weereens beleef hoe tyd en afstand geen beperking op die kragtige werking van die Heilige Gees het nie. Ons bedank u van harte vir u deelname, op welke manier ookal.

Die jaar 2021 het ons sommer vinnig oorweldig met ewe onwelkome beperkinge, veral op geestelike vlak. Te midde hiervan behoort ons mekaar daaraan te herinner dat die Alomteenwoordige Here wie ons dien werklik in elke opsig alomteenwoordig is – te enige tyd werksaam in elkeen van ons se lewens, ongeag van tyd of afstand. Daarvoor kan ons Hom net aanbid en verheerlik.

In 2021 stel ons weereens ons volle vertroue op Jehova Ezer – die Here ons Helper. Hy sal ons elkeen help om ons roeping te bereik in die jaar wat voor ons lê.

Soos ons broer Van Zyl dit so mooi geskets het, kan jy jou voorstel dat ek in die Kaap woon en jy in Polokwane, en ons albei beplan om Golden Gate in die sentrale deel van die land te besoek. Ons het dieselfde doel voor oë, maar moet verskillende stappe volg om dit te bereik. Vanuit die Kaap sal ek noordwaards moet reis, miskien per vliegtuig, en jy suidwaarts, waarskynlik per motor. Ons gaan op verskillende plekke wegtrek, teen verskillende snelhede reis en onderweg verskillende dinge sien, maar ons albei gaan dieselfde doelwit hê. Ons gaan uiteindelik dieselfde bestemming bereik, hoewel ons reise sal verskil.

Alle Christene het dieselfde einddoel: om Christus te verkondig. Ons sal net nie noodwendig dieselfde stappe volg om dit reg te kry nie.

God het Jeremia geroep om ‘n profeet vir die nasies te wees (Jeremia 1 vers 5). God het Simson geroep om sy volk van die Filistyne te verlos (Rigters 13 vers 5). Daniël en Josef het die opdrag ontvang om drome uit te lê. Abram moes sy huis en familie verlaat (Genesis 12 vers 3). Verskillende stappe, verskillende reise, dieselfde doelwit – gehoorsaamheid aan God se wil vir hulle lewens.

Terwyl Jesus en Sy dissipels hulle laaste maaltyd saam geniet het, het Jesus hierdie waarheid gedemonstreer. Hy het geopenbaar dat Satan al die apostels soos koring sou sif, maar dat Hy spesifiek vir Petrus gebid het. Jesus se gebed was dat Petrus se geloof hom nie in die steek moet laat nie, al sou dit wankel, en dat hy sy broeders uiteindelik sou versterk nadat hy tot inkeer gekom het (Lukas 22 vers 31). Die Here se wil vir Petrus het verskil van Sy wil vir die ander apostels. En nadat Petrus die Here op pynlike wyse verloën het die nag toe Hy gevange geneem is, het hy hom inderdaad weer tot gehoorsaamheid bekeer.

Ons almal het verskillende gawes (Efesiërs 4 verse 7 tot 16), verskillende paaie en verskillende stappe om te volg. Al streef jy en jou naaste dieselfde doel na, beteken dit nie noodwendig dat julle dieselfde pad sal stap om dit te bereik nie.

In die jaar wat vir ons voorlê sal ons elkeen nodig hê om ons eie pad met die Alomteenwoordige Christus te loop, maar tog met die gemeenskaplike doelwit om Hom te verkondig en uiteindelik álmal veilig tuis te kom in hemelse heerlikheid by Hom. Eer die pad wat die Here jou neem, maar eer ook die pad waarop die Here jou broer en suster neem sonder om uitlatings daaroor te maak of afkeurig na mekaar te kyk. Ons is uiteindelik álmal net onderweg en nóg nie by ons bestemming nie. Wees geduldig met mekaar; dra mekaar se laste in liefde en bid vir mekaar. Ons deel ‘n gemeenskaplike opdrag, maar ons deel ook ‘n gemeenskaplike hoop.

As ek te midde van benoudheid wandel, behou U my in die lewe; U steek u hand uit teen die toorn van my vyande, en u regterhand verlos my. Die HERE sal dit vir my voleindig! U goedentierenheid, HERE, is tot in ewigheid: laat nie vaar die werke van u hande nie!” (Psalm 138 verse 7 & 8)

Wedersydse respek vir die pad waarop jou naaste beweeg, sowel as respek vir die manier waarop jou naaste daardie opdrag uitleef, sal ons almal uiteindelik rig tot die vermoë om een van hart, sin en gees te wees in ons uitleef van Christus se roeping vir ons op aarde.

Wees geseënd in jou Christus opdrag en roeping.

Christus in ons en Christus deur ons.

Bert Peters (Jatniël)


Verplasings:

Die Here het dit goed gedink om die volgende dierbares na ‘n nuwe arbeidsveld te verplaas:

 • Br & Sus Schalk & Maryna van der Merwe vanaf Fairhaven (Kaap) na Vredelus (Polokwane)
 • Br & Sus Samuel & Sandra Hendriks vanaf Vredelus (Polokwane) na Jatniel (Geestelike Huisouers)
 • Br & Sus Fred & Delia le Roux – leraar asook geestelike regterhand van die President
 • Br & Sus Christo & Vivienne Wieringa vanaf Bethanië (Centurion) na Fairhaven (Kaap)
 • Br & Sus Francois & Amanda Kemp van Sarepta (Australië) na Bethanië (Centurion)
 • Br & Sus Johan & Riana de Jager van Nasaret (Witbank) na Sarepta (Australië)
 • Br & Sus Martin & Cathrine Fourie van Bethlehem (Windhoek) na Nasaret (Witbank)
 • Br & Sus Chris & Franci Vermaak van Arauna (Nigel) na Shemarah (Durban) (Hulp)
 • Br & Sus David & Huldah Joughin van Sion (Koster) na Fairhaven (Wallis – VK)
 • Br & Sus Laurie & Caroline Searle (Fairhaven-Wallis – tree uit diens en woon in Verenigde Koninkryk)
 • Br & Sus Adriaan & Tanja van Zyl van Bethanië (Centurion) na Jatniël (elektries)
 • Br & Sus Christo & Madelein Ball van Jatniël (Pastorie) na Bethanië (Centurion)
 • Etienne Botha van Berseba (Uitenhage) na Arauna (Nigel)
 • Luzaan Kruger van Berseba (Uitenhage) na Fairhaven (Kaap)
 • Mandie van der Merwe van Emmanuel (Krugersdorp) na Fairhaven (Kaap)
 • Ilona van den Berg van Fairhaven (Kaap) na Emmanuel (Krugersdorp)
 • Br & Sus Ozni & Mathilda Visser van Samaria (Empangeni) na Sion (Koster)
 • Br & Sus David & Charlie Wright van Bethanië (Centurion) na Samaria (Empangeni)

Ons vertrou dat ons dierbares saam met die gemeentes die salwende seën van die Heilige Gees sal geniet vir die nuwe seisoen van diensbaarheid by die onderskeie gemeentes.