Jesus sê: “Volg My!”

Ons lees in Matteus 4 verse 18 tot 20: “En terwyl Jesus langs die see van Galiléa loop, sien Hy twee broers, Simon wat genoem word Petrus, en Andréas, sy broer, besig om ‘n net in die see uit te gooi; want hulle was vissers. En Hy sê vir hulle: Kom agter My aan, en Ek sal julle vissers van mense maak. En hulle het dadelik die nette laat staan en Hom gevolg.”

Jesus het tydens Sy bediening op aarde, vir ons in vers 19 die bloudruk gegee hoe om die koninkryk van God te verkondig en hoe ons in Sy koninkryk inpas.

In hierdie vers noem Jesus drie belangrike aspekte betreffende Sy koninkryk:

  1. Eerstens sê Jesus: Kom agter My aan. Dit beteken dat Hy, Jesus, gevolg moet word; dat ons agter Hom moet aan loop. Dit is die gedeelte wat ons moet doen.
  2. Tweedens gee Jesus die rede waarom Hy gevolg moet word, en dit is om ‘n visser van mense te word.
  3. En derdens maak Hy die wonderlikste verklaring: Hy self gaan die opleiding gee. Dit is die gedeelte wat Hy gaan doen.

Om Jesus te volg is nie net ‘n eenvoudige aksie nie. Dit omvat ‘n hele paar aspekte.

Toe Hy vir Petrus en sy broer Andreas ontmoet het, was hulle besig om te werk, naamlik om ‘n net in die see uit te gooi. In antwoord op Sy roepstem het hulle hul tydelike werk daar gelos en agter Hom aan gegaan. Dit is presies wat Jesus bedoel het, dat ons alles moet los en agter Hom aanloop.

In die verband lees ons in Matteus 8 vers 21: “En ‘n ander een van sy dissipels het vir Hom gesê: Here, laat my toe om eers te gaan en my vader te begrawe. Maar Jesus sê vir hom: Volg My, en laat die dooies hul eie dooies begrawe.”

Hier klink dit of Jesus ongevoelig is, maar eintlik wil Hy ‘n baie belangrike konsep tuisbring. Dit is dat ons Hom sonder voorwaarde moet volg, en nie uitstel tot dit ons pas nie.

Om Jesus te volg, verg ook ‘n opoffering wat duidelik blyk uit Matteus 16 vers 24: “Toe sê Jesus vir sy dissipels: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg.”

Om Jesus te volg beteken dus dat ons ons eie begeertes, sienswyses en planne moet laat vaar. Waar Jesus lei gaan nie noodwendig die pad wees wat ons sou kies om te stap nie. Dit gaan beteken dat Jesus ook dinge van ons kan verwag (om te doen) , of waarvoor ons nie kans sien nie.

Dit kan wees dat ons dalk iewers spyt kan kry dat ons Jesus gevolg het. In so ‘n geval sê Jesus: “Niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie.” (Lukas 9:62)

Wanneer ons begin om Jesus te volg, beteken dit dat ons ‘n nuwe lewe en ‘n nuwe pad ingeslaan het, maar nou pas dit ons nie heeltemal nie. Ons moes dalk jou lewenswyse verander, ons moet dinge nou anders doen, en dan kan ons dalk spyt kry en agtertoe kyk. Om Jesus te volg, beteken ‘n verandering van lewe.

Om Jesus te volg beteken ook om van jou besittings ontslae te raak. Jesus se gesprek met die ryk jongman werp vir ons lig daarop: “As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal ‘n skat in die hemel hê; en kom hier, volg My.” (Matteus 19:21)

Ons sien in Jesus se lewe dat Hy ‘n eenvoudige bestaan gevoer het. Jesus het nie ‘n huis gehad nie, Hy het nie ‘n klomp besittings gehad nie. Hy het geleef van dag tot dag. En by hierdie eenvoudige lewenstyl moes die dissipels aanpas en agter Hom aanloop. Hulle kon ook nie ‘n klomp besittings opgaar  nie, want elke dag moes hulle gaan waar Jesus gaan, en hoe gaan hulle al hulle besittings saamdra. Nee, hulle bestaan was een van eenvoud.

Om Jesus te volg, beteken om jou eie sienswyses, vermoëns, denke, planne en jou eie begeertes te verkoop, om daarvan afstand te doen. Om Jesus te volg, beteken om van Hom alleen ten volle afhanklik te wees.

Om Jesus te volg, beteken ook om Hom te dien. As iemand My dien, laat hom My volg; en waar Ek is, daar sal my dienaar ook wees; en as iemand My dien, sal die Vader hom eer.” (Johannes 12:26)

‘n Dienaar is iemand wat hom onderwerp aan die wil en besluite van sy heer. ‘n Dienaar besluit nie self wat hy beplan, wat hy doen en waarheen hy gaan nie. ‘n Dienaar wag op sy heer se opdragte. Dit beteken dat sy dienaar altyd naby Hom moet wees, want Jesus sê: “Waar Ek is, daar sal my dienaar ook wees.”

Die dienaar se oë is altyd op sy heer gerig, sy ore is altyd oop om na sy heer se stem te luister. ‘n Ware dienaar doen net soos sy heer die voorbeeld stel. ‘n Dienaar kan nooit groter as sy heer wees nie.

Om Jesus te volg, beteken ook dat dit nooit donker om ons sal wees nie, selfs al is dit in die nag. Luister wat Hy sê: “En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê: Ek is die lig van die wêreld; wie My volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê.” (Johannes 8:12) As ons vir Jesus volg, dan wandel ons in Sy lig. Jesus sal die pad loop wat vir ons die beste is. Hy self sal die pad verlig, en ons sal veilig wees.

En dan laastens, om Jesus te volg beteken dat ons almal se paaie nie dieselfde lyk nie. Dit het Jesus uitdruklik vir Petrus betreffende Johannes laat verstaan: “As Ek wil hê dat hy bly totdat Ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy My.” (Johannes 21:22) Dit is nie vir ons om na mekaar te kyk en dan vir Jesus te vra: Hoekom gaan dit nie met my soos met daardie een nie?

Nee, Jesus verwag van elkeen om Hom persoonlik te volg. Elkeen se pad lyk verskillend, elkeen se omstandighede is verskillend. Jesus gaan elkeen anders lei. Dit gaan ons nie aan hoe Jesus iemand anders lei nie. Dit is vir ons om van mekaar weg te kyk en net vir Jesus te volg. Hy lei elkeen verskillend en uniek, want Jesus weet die beste vir elkeen.

Kom ons staan op en volg vir Jesus, soos Hy ons geleer het om Hom te volg.

Bennie Oppermann, Pniel Gemeente (Krugersdorp)