Die leë graf-belofte 

Die wins van verlossing

Ons hoor so baie oor die verkryging van ewige lewe die dag wanneer ons Jesus aanneem en dit is ook baie waar, want die Woord van die Here leer ons dat die einddoel van ons geloof is die redding van ons siele en as erfdeel, die ewige lewe!

Vandag wil ek ons aandag vestig op ‘n ander belofte – die belofte wat ons as kind van die Here het, in wie se lewe die wil van God en die sin van Christus duidelik sigbaar is…vir ons vir wie die lewe Christus is en die sterwe wins!

Ons het die belofte van ‘n leë graf! In Lukas 24 verse 5 en 6 vra die engele aan die vroue: “Waarom soek julle die Lewende by die dooies…?”

Hierdie woorde is nie net waar vir ons Here Jesus Christus nie. Dit moet ook waar wees vir ons, want in sy brief aan die Efesiërs maak Paulus hierdie stelling in hoofstuk 2 verse 4 tot 6: “Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade (ons sonde), lewend gemaak saam met Christus – uit genade is julle gered – en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus…”

Ons lees in Habakuk 1 vers 12: “Is U dan nie uit die voortyd nie, o Here, my God, my Heilige? Ons sal nie sterwe nie.” Net soos Jesus uit die voortyd is – as dienskneg vir Sy Vader – die kettings van die dood moes verbreek om die deure van die ewigheid te open vir my en vir u sodat ons geloof as anker kan hê, ‘n leë graf!

So is ons ook. “En nou sê die Here, wat my van die moederskoot af geformeer het om sy kneg te wees…” (Jesaja 49 vers 5)  Voor ons nog bestaan het, was ons ook geroep as diensknegte in ‘n sondige wêreld om te sterf in ons Here Jesus Christus net soos Hy in Sy Vader gesterf het, die dood (die loon van die sonde) te oorwin en nie meer sal sterf nie.

Romeine 6 verse 6 tot 9 beskryf dit so mooi: “Aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Want Hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met Hom sal lewe, omdat ons weet dat Christus, nadat Hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie…Die dood heers oor Hom nie meer nie.”

Psalm 118 vers 17 gee vir ons die bevestiging: “Ek sal nie sterwe nie, maar lewe en die werke van die Here vertel…”  Ons het ook dieselfde sekerheid en anker, die absolute belofte van ‘n leë graf!

As kind en mede-erfgenaam van die Seun van God, hou ons bekering dus twee belangrike beloftes in: aan die een kant ‘n lewe sonder die bitter smaak van die graf en aan die ander kant die soetheid van ‘n hemel in die heerlikheid van God se teenwoordigheid!

Ons verlossing is voortgebring met dieselfde krag, liefde, barmhartigheid en genade wat Jesus gehad het vir Lasarus toe Hy hom uit die graf geroep het. As sondaars is ons uit die graf geroep, opgewek met dieselfde opstandingskrag wat Jesus uit die dode opgewek het, geregverdig voor God die Vader en ‘n plek in die hemel geskenk. Hoekom sou ek my kindskap en redding so ligtelik opneem? Hoekom sou ek tevrede wees met min in die gees wanneer ek met die volheid van Jesus Christus beklee word?

Sommer in die eerste brief aan die Korinte (1 Korintiërs 1 vers 30) herinner Paulus die gemeente aan die volgende:

“Maar deur Hom (God) is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het:

  • Wysheid uit God
  • En geregtigheid
  • En heiligmaking
  • En verlossing

Hoekom sou ek my bekommer oor my einde wanneer ek die belofte van ‘n leë graf en ‘n hemelse woning het?

Die absolute sekerheid wat Paulus gehad het by die skrywe van hierdie woorde – “…Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins…” (Fillipense 1 vers 21) het juis daaroor gegaan dat die pennie ook vir hom geval het.

Wanneer ons gered word, bly ons nie tussen die dooies nie, hopeloos en verlate todat ons eendag sterwe en dan die ewigheid sal beërwe mits ons in Christus gebly het nie. Inteendeel! Ons word lewend gemaak deur ons geloof en belydenis in Jesus Christus, tussen die dooies aan wie Jesus nog nie geopenbaar is nie – ons lewe is nou nie meer hopeloos en verlate nie, nee, ons lewe is ‘n lewende Verlosser, Jesus Christus, en ons sterwe is ‘n leë graf, die WINS wat deur genade aan ‘n kind van God geskenk word!

Laat ons met hernude ywer en durf ons kruis opneem en Jesus volg. Laat ons ambassadeurs word vir Jesus en laat ons die WINS van kindskap versprei soos Psalm 118 vers 17 ons aanmoedig om te doen: “Ek sal nie sterwe nie, maar lewe en die werke van die Here vertel.”

Laat die vooruitsig van ‘n leë graf ons motiveer om minder te word sodat Christus meer kan word – “…want terwyl die loon van die sonde die dood is, is die genadegawe van God die ewige lewe in Christus Jesus…” (Romeine 6 vers 23)

Ons redding en verlossing uit die hand van sonde – die dood – gee ons, wat onsself kinders van God noem, rede om daagliks absolute vrede, blydskap en oorwinning te beleef te midde van ‘n lewe en wêreld waarin ons verdrukking gaan hê volgens die Woord van God. Ons hoef nie beswaard, mismoedig en bedruk rond te loop asof ons nog diensbaar is onder die sondelas nie, of asof ons nog in die graf lê nie. Nee! Ons is lewend en behoort by dié wat lewend is. Ons moet nie gesoek en getel word onder die dooies wat nog in sonde en ongeregtigheid vasgevang is nie.

Vir ons is daar ‘n leë graf agter ons, ‘n opstanding binne-in ons en ‘n ewige heerlikheid as erfdeel voor ons. Laat ons triomferend uittree, want ons is meer as oorwinnaars in elke aspek van ons lewens deur Christus wat ons die krag, die lewende opstandingskrag,  gegee het!

Ralton Naidoo (Eersterus Gemeente)